fbpx
Oferta wykładów dla szkół

Zapraszamy Was do udziału w wykładach online, które prowadzić będą wykładowcy WNPiD.  Wystarczy wybrać temat zajęć i zaproponować termin spotkania. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie poniżej naszej oferty. 

PROF. UAM DR HAB. ALINA BALCZYŃSKA-KOSMAN

WSPÓłCZESNY JĘZYK POLITYKI W RELACJACH MEDIALNYCH

Język dyskursu politycznego jest nie tylko istotnym instrumentem  rywalizacji aktorów politycznych, ale również ważnym elementem  kształtującym wizerunek polityka. Współczesny obraz języka polityki cechuje negatywna ekspresja, brutalizacja i lekceważenie przeciwnika. Zamiast rzeczowych argumentów w dyskusjach medialnych często pojawiają się silne emocje i wyrażenia niosące oceny. 

JĘZYK POLITYKI W PERSPEKTYWIE PŁCI

Pomimo faktu, że język polityki kobiet i mężczyzn staje się coraz bardziej podobny, w komunikatach medialnych można zauważyć zjawisko większej akceptacji społecznej dla ekspresyjnych wypowiedzi polityków, niż polityczek. Wyraźna asymetria władzy w sferze publicznej między kobietami i mężczyznami jest również widoczna w dziedzinie komunikacji językowej.

KOBIETY W MEDIACH I W ZAWODZIE DZIENNIKARSKIM

Współczesny obraz obecności kobiet w mediach, pomimo licznych działań ukierunkowanych na realizację polityki równych szans, cechuje asymetria i wciąż jeszcze zbyt niska skala udziału kobiet, zwłaszcza w dziedzinie podejmowania kluczowych decyzji w organizacjach medialnych i  komentowaniu istotnych  tematów w mediach. 

PROF. UAM DR HAB. ŁUKASZ DONAJ

Wybrane problemy futurologii. Po co nam gdybanie o przyszłości?  

W ramach wykładu przedstawione zostaną – m.in. – takie pojęcia jak: futurologia, prognoza, symulacja; metody i techniki prognozowania. Zamierzeniem autora jest także przywołanie wybranych wizji odnoszących się do przyszłości, po to, by zastanowić się w jaki sposób nowe technologie zmienią społeczeństwa, nasze codzienne życie, pracę czy gospodarkę.

Dlaczego warto mieć poczucie humoru? 

 Wykład z jednej strony dotyczyć będzie aspektów teoretycznych (uniwersalne rodzaje komizmu), z drugiej, ukazanie niektórych wydarzeń XX/XXI wieku w formie anegdot, czy czasami wręcz dowcipów – uzupełnionych historycznym komentarzem, może być ciekawą formą promocji zainteresowania Wschodem. 

„Zimna wojna” reaktywacja versus propaganda wojny? 

Treścią wykładu będzie jest przedstawienie i analiza wydarzeń jakie miały miejsce w latach 2014-15 w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, a także ukazanie konsekwencji tychże wydarzeń dla Rosji, zwłaszcza w – szerszym – geopolitycznym kontekście. Omówione zostaną także założenia koncepcji J. Messnera (1891-1974) – czyli tzw. miateżewojny (wojny-chaosu”), która … już trwa?…. 

DR MARCIN ŁUKASZEWSKI

Monarcha monarsze nierówny. O europejskich monarchiach

Czy monarchia jest w dzisiejszych czasach do pogodzenia z demokracją? Przedmiotem wykładu będzie przegląd europejskich monarchicznych systemów politycznych pod kątem pozycji głowy państwa w tych państwach, a także próba zastanowienia się nad pytaniem o przyszłość monarchii w Europie.

PROF. UAM DR HAB. KRZYSZTOF HAJDER

Polityka gospodarcza w świetle pandemii

W czasie wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Interwencjonizm państwowy w nowym wymiarze
  • Wzrost zadłużenia to sposób na ożywienie gospodarki czy początek kolejnego kryzysu?
  • Skuteczność polityki państwa wobec przedsiębiorców, rynku pracy w Polsce na tle innych państw

Perspektywy absolwentów na rynku pracy w Polsce

W czasie wykładu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Kierunki kształcenia a bezrobocie.
  • Na jakie stanowiskach są najbardziej poszukiwani absolwenci?
  • Jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych zawodach, stanowiskach?
  • Co decyduje o poziomie wynagrodzeń i dynamice ich wzrostu?

Przedsiębiorczość i polityka gospodarcza – gry symulacyjne (warsztat 90-minutowy)

Elementy grywalizacji w symulowaniu zachowań na rynku.

DR JAKUB JAKUBOWSKI

Lęk jako narzędzie sterowania ludźmi

Wzbudzanie w ludziach lęku jest jednym z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów wymuszania na nich określonych zachowań. Co sprawia, że z łatwością wykonujemy pewne polecenia, nawet nie zastanawiając się nad ich negatywnymi dla nas skutkami? Wykład spróbuje przybliżyć nas do odkrycia tajemnicy sterowania ludźmi poprzez wykorzystanie poczucia strachu.

Populizm – największe zagrożenie dla demokracji?

Populizm współcześnie uważany jest za jedno z podstawowych zagrożeń dla demokracji. Jak w XXI wieku ocenić kto jest populistą a kto nim nie jest, w szczególności kiedy w świecie polityki słowo to używane jest w formie inwektywy? Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Jak się przed populizmem bronić? To tylko kilka z wielu ważnych pytań, na jakie spróbujemy odpowiedzieć podczas wykładu.

DR WALDEMAR JARCZEWSKI

Praca w Policji, zalety, wady, stres ale  i przygoda – pryzmat doświadczeń własnych

Wykład będzie dotyczył, w pierwszej kolejności, perspektywicznych możliwości podjęcia pracy w Policji po ukończeniu kierunku bezpieczeństwa na UAM. W dalszej części zostanie przedstawiona, szeroko rozumiana, ” ścieżka rozwoju”  funkcjonariusza . W trzeciej kolejności omówione zostaną zagadnienia dotyczące posiadania odpowiednich cech charakterologicznych, w tym  koniecznej odporności psychicznej, w zderzeniu z zagrożeniami jakie niesie ze sobą służba funkcjonariusza Policji. W końcowej części przedstawione zostaną elementy satysfakcji wewnętrznej z pełnienia służby na rzecz ludzi. Całość zostanie oparta o realne przykłady stanowiące element tzw. doświadczeń własnych.

DR JOANNA KAŁUŻNA

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w polskim systemie politycznym

Wykład poświęcony będzie nie tylko przedstawieniu kompetencji Prezydenta RP, ale przede wszystkim zaprezentowaniu jego relacji z drugim członem władzy wykonawczej oraz władzą ustawodawczą. Analiza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaka jest siła polskiej prezydentury oraz czy faktycznie Głowa Państwa jedynie pilnuje ów przysłowiowy żyrandol czy może jest zupełnie odwrotnie – Prezydent RP to istotny kreator życia politycznego? 

System dwupartyjny, dwuipółpartyjny, wielopartyjny, a może dwublokowy lub kooperacji partii? Wady i zalety występowania poszczególnych typów systemów partyjnych – przykłady współczesne i historyczne

Czy system partyjny może wpływać na system polityczny? Czy istnieje idealny model systemu partyjnego? Podczas wykładu zaprezentowane zostaną konsekwencje stabilności systemu partyjnego oraz jego ewolucji. Za przykłady posłużą systemy amerykański, brytyjski, niemiecki i szwajcarski. Nie zabraknie także odniesień do sytuacji we Francji, Włoszech czy Polsce. 

Jak system wyborczy kształtuje system partyjny, czyli nie tylko JOW-y versus D’Hondt

Systemy większościowe i proporcjonalne – to najprostszy z podziałów. Jest ich jednak o wiele więcej – w końcu system większości względnej znacznie różni się od systemu większości bezwzględnej, a ich wariacje dotyczą także jednoturowości lub wieloturowości głosowania. Podobnie systemy proporcjonalne – tutaj istotne są metody przeliczania głosów. Wykład pozwoli słuchaczom poznać najważniejsze systemy wyborcze oraz zrozumieć, w jaki sposób kształtują systemy partyjne w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Polsce. 

DR JAROSŁAW KARDAŚ

Kult jednostki w państwach świata na przykładzie Republiki Azerbejdżanu

W Azerbejdżanie od 1993 r. rządzi klan Alijewów. Władza, którą przez 10 lat sprawował Hejdar Alijew, w 2003 r. przeszła bowiem w ręce jego syna – Ilhama. W czasach rządów klanu Alijewów widoczne jest zjawisko kultu Hejdara Alijewa. Tak długo, jak u władzy będą jego przedstawiciele, tak długo w wielu sferach życia kult ten będzie dostrzegalny.

Czy możliwa jest trzecia wojna w Czeczenii?

Rosja przez wiele lat nie miała wypracowanej jednej i spójnej koncepcji rozwiązania problemu czeczeńskiego. Dopiero w XXI w. Władimir Putin, przy pomocy klanu Kadyrowów, zaczął realizować tzw. politykę czeczenizacji, której głównym założeniem było obsadzenie przez Kreml najważniejszych organów władzy w Czeczenii etnicznymi Czeczenami i danie im dużej niezależności wewnętrznej.

Czy rosyjska polityka wobec regionu byłego ZSRR prowadzi do stabilizacji, czy destabilizacji tego obszaru?

Rosyjska polityka wobec obszaru byłego ZSRR nie jest polityką w pełni efektywną, gdyż działania Rosji wobec państw poradzieckich są zdominowane przez stosunki dwustronne, a nie jedną, spójną strategię wobec regionu. Polityka wobec tych państw nosi też znamiona polityki imperialnej, ponieważ sprowadza się do „nagradzania” (w sferze politycznej, gospodarczej czy militarnej) za współpracę lub „karania” za politykę, która sprzeczna jest z interesami Kremla.

DR HAB. MACIEJ MAGIERA

Bezpieczeństwo narodowe a wolność jednostki. Studium przypadku pandemii COVID-19

Od wieków nieustannie utrzymanie wolności zderza się z potrzebą bezpieczeństwa. Współcześnie, w dobie pandemii, szczególnie dochodzi do konfliktu między wolnością jednostki (w tym jej prywatnością) a bezpieczeństwem społecznym zwłaszcza w obszarze zdrowotnym. Warto zastanowić się nad złotym środkiem w obliczu nakładanych obostrzeń i wynikających z nich konsekwencji.

Polityka bezpieczeństwa Polski. Miedzy mocarstwową Europą a amerykańskim hegemonem

Polska ze względu na swoje położenie geopolityczne musi nieustannie zabiegać o wielostronne wsparcie, szczególnie polityczno-militarne. Obecnie, jako państwo o średnim potencjale, lawiruje między Stanami Zjednoczonymi zmagającymi się z chińskim rywalem a Europą borykającą się z wewnętrznymi napięciami. Warto przedstawić konsekwencje nawiązania ścisłej współpracy z amerykańskim hegemonem i pogorszenia relacji z unijnymi państwami.

 

PROF. UAM DR HAB. PRZEMYSŁAW OSIEWICZ

Mikronacje, czyli jak kupić obywatelstwo za 25 funtów

Tematem spotkania będą mikronacje, określane również mianem pseudopaństw, i ich rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Choć deklarują suwerenność, nie są podmiotami prawa międzynarodowego. Często mylone z mikropaństwami, które są pełnoprawnymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. W trakcie wykładu zostaną przedstawione wybrane studia przypadków, a pod jego koniec uczestniczki i uczestnicy spotkania utworzą własną mikronację.

PROF. UAM DR HAB. DOROTA PIONTEK

Jak media głównego nurtu informowały o Covid-19 podczas pierwszej fali pandemii?

Badania przedstawione podczas wykładu dotyczą głównych wydań programów informacyjnych wiodących stacji telewizyjnych oraz najpopularniejszych portali informacyjnych w kontekście zakresu i sposobu informowania o SARS Cov-2 i jego konsekwencjach.

Seksmisja, czyli płeć w polityce

Wykład dotyczyć będzie barier uczestniczenia kobiet w polityce. Poruszona też zostanie kwestia stereotypów i ich znaczenia dla wizerunku kobiet zaangażowanych politycznie. Podczas spotkania przedstawione zostaną także zagadnienia związane z parlamentarną reprezentacją kobiet czy kwestii takich jak „spacer jako akt polityczny”.

DR ANNA SAKSON-BOULET

Strategia walki ze smogiem w Polsce 

W ramach wprowadzenia słuchacze zapoznają się z krótką charakterystyką najgroźniejszych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza oraz stanem jakości powietrza w Polsce. Celem głównym jest zarysowanie strategii walki ze smogiem na poziomie centralnym oraz samorządowym. 

Ziemianie atakują 

Wg badania polskiej opinii publicznej, przeprowadzonej przez Kantar w 2019 roku, jedynie 3% respondentów uważa, że człowiek nie zagraża środowisku. Celem wystąpienia jest przedstawienie, które antropogeniczne zagrożenia uznawane są przez Polaków za najważniejsze i czy społeczeństwo upatruje degradacji środowiska w tych procesach, które rzeczywiście mają znaczenie kluczowe. Podczas wykładu słuchacze poznają różne postawy Polaków wobec kwestii środowiskowych (m.in. globalnego ocieplenia). 

Autentyczność i różnorodność – korporacje na drodze do zrozumienia swoich klientów  

Podczas wykładu analizie poddane zostaną marki, które oparły strategię komunikacji na założeniu, że konieczne jest rozumienie nie tylko aktualnych potrzeb swoich klientów, ale ich doświadczeń i tożsamości. Słuchacze poznają marki, które z powodzeniem zwiększają sprzedaż odwołując się do samoakceptacji i różnorodności.

 

PROF. UAM DR HAB. PAWEŁ STACHOWIAK

„Cud nad Wisłą”. Historia i mit

Bitwa warszawska obrosła wieloma mitami. Wielkim wyzwaniem jest dokonanie rozróżnienia tego co jest historycznie udowodnionym faktem od tego, co mitologiczną opowieścią. Wykład porusza najważniejsze problemy związane z przyczynami, przebiegiem i konsekwencjami bitwy oraz jej funkcjonowaniem w pamięci historycznej Polaków.

Poznański Czerwiec 1956. Bunt, rewolucja, powstanie?

Czym były wydarzenia poznańskiego Czerwca 1956 r., jak je określić i opisać? Zdają się stać na pograniczu romantycznej tradycji powstańczej i buntów społecznych charakterystycznych dla PRL. Wykład ukazuje genezę Czerwca, jego dramatyczny przebieg i jest refleksja nad miejscem tych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

Kiedy „skończył się w Polsce komunizm”? Polskie spory o rok 1989

Wydarzenia roku 1989 są  przedmiotem sporu nie tylko historyków, są one wciąż aktualnym problemem politycznym. Ocena Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych, rządu T. Mazowieckiego to ważny czynnik podziału na współczesnej scenie politycznej. Wykład skoncentrowany będzie na przedstawieniu najważniejszych faktów, ale również na ukazaniu jak są one wykorzystywane dla rozmaitych manipulacji służących doraźnym politycznym celom. 

DR RAFAŁ SZYMANOWSKI

Polska bez euro. Koszty i korzyści pozostawania poza strefą wspólnej waluty

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej już w 2004 roku, jednak wciąż nie uczestniczy w jednym z filarowych projektów integracji europejskiej, jakim jest unia monetarna wraz z walutą euro. W trakcie wykładu przedstawiony zostanie bilans kosztów i korzyści związanych z pozostawaniem przez Polskę poza strefą wspólnej waluty.

Bitwa o euro. Polityczna historia wspólnej waluty

Euro to projekt nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim polityczny. Wspólny pieniądz miał na celu nie tylko zwiększyć współpracę gospodarczą i wymianę handlową między państwami członkowskimi, ale także wzmocnić francusko-niemiecki motor integracji europejskiej i na stałe zakopać topór wojenny w Europie. W trakcie wykładu przedstawiona zostanie polityczna historia wspólnej waluty. 

PROF. UAM DR HAB. MIKOŁAJ TOMASZYK

Czy w komunikacji miejskiej w Poznaniu jest bezpiecznie?

Poczucie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej decyduje najczęściej o tym w jaki sposób podróżujemy do pracy, szkoły, do rodziny czy też na spotkania towarzyskie w centrum miasta. Jadą tramwajem, autobusem kolejka podmiejską często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile osób jest zaangażowanych w to, by nasza podróży przebiegała komfortowo i bezpiecznie?  W tych zadaniach wspomagają nas nowe technologie pozwalające na monitorowanie pojazdów w ruchu. Czy poznańska aglomeracyjna komunikacja jest bezpieczna? Co o niej sądzą jej pasażerowie? Kto odpowiada za bezpieczeństwo komunikacji miejskiej? Zapraszam do interesującej podróży:)

PROF. UAM DR HAB. CEZARY TROSIAK

Górnośląski regionalizm, przyczyny, formy i konsekwencje

Górny Śląsk należy do tych polskich regionów, w których tendencje odśrodkowe są najsilniejsze. Pojawia się w związku z tym pytanie czy możliwy jest scenariusz w wyniku, którego dojdzie do uzyskania przez Górnoślązaków autonomii porównywalnej do tej jaką miał ten region w okresie dwudziestolecia międzywojennego?

 

Czy możliwy jest polexit?

Podczas dyskusji na temat perspektywy finansowej (nazywanej czasem budżetem Unii Europejskiej) na lata 2021-2026 pojawił się postulat powiązania wypłacania środków unijnych od przestrzegania praworządności. W Polsce prominentni politycy obozu władzy nie wykluczali, że gdyby doszło do wprowadzenia tej zasady, to nie jest wykluczony polexit.  

STANISŁAW WRYK

straszy wykładowca UAM,  Reporter Polsatu od 2007 r.

Telewizja od kuchni
Na podstawie własnych doświadczeń z relacjonowania zamachów terrorystycznych red. Wryk przedstawi Wam tajniki pracy na antenie. Podczas zajęć dowiecie się jakie przeciwności trzeba pokonać, żeby widz, zobaczył to co widzi reporter i jego operator.

„Big story”, czyli jak relacjonuje się duże medialne wydarzenia
Podczas zajęć dowiedzie się jak relacjonuje się wybory, katastrofy naturalne, wypadki samolotów, zamachy terrorystyczne. Przekonacie się także jak dużo zależy od dobrze naładowanej baterii w kamerze.

Formularz zgłoszeniowy

Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”) informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: iod@amu.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1. lit. b) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację procesu wydawniczego (w tym autorom, recenzentom, tłumaczom, grafikom, redaktorom, fotografom, podmiotom świadczącym usługi drukarskie i usługi dystrybucji). Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.