fbpx

WOS. Wypracowanie na maturze. Jak napisać wysoko punktowaną pracę?

wypracowanie - wos

WOS. Wypracowanie w arkuszu stanowi aż 20% możliwych do zdobycia punktów. Własne doświadczenia, a także spotkania z kolejnymi rocznikami maturzystów potwierdzają, że ten element często zostaje pominięty w procesie przygotowania do egzaminu. By wyjść na przeciwko Waszym oczekiwaniom przygotowaliśmy mini poradnik jak napisać wysoko punktowane wypracowanie maturalne.

WOS na maturze – tematyka wypracowania

Na maturze z WOS masz do wyboru cztery obszary tematyczne: społeczeństwo, polityka, prawo i stosunki międzynarodowe. Tak szeroki wybór pozwoli Ci wybrać tematykę pod kątem Twoich własnyh zainteresowań.

Od roku szkolnego 2022/2023 obowiązują nowe wymogi ezgaminacyjne na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie. Co nowego na maturze z WOSu? Przeczytaj nasz tekst!

Struktura tekstu

Pamiętaj o tym by nadać swojej pracy odpowiednią strukturę:

 • wstęp (15% objętości pracy)
 • rozwinięcie (70% objętości pracy)
 • zakończenie (15% objętości pracy)

Taki układ zostanie doceniony przez egzaminatorów, którzy zwrócą uwagę na umiejętność tworzenia odpowiedniej struktury. Pamiętaj by stosować akapity, dla lepszej przystępności tekstu. Jedna myśl = jeden akapit!

Wstęp

We wstępie musisz określić jasno:

 • cel pracy (opis, analiza porównawcza), który wynika z wybranego tematu;
 • problematykę pracy (np. proces legislacyjny w Sejmie).

Dodatkowo w przypadku tematów z najnowszej historii mogą się pojawić ramy czasowe i terytorialne – nie zapomnij o nich. We wstępie musisz także wyjaśnić pojęcia istotne dla Twojego tematu (np. wotum nieufności).

W przypadku tematów z zakresu prawa lub polityki niezbędne będzie także odwołanie do podstawy prawnej (np. przy opisie działań RPO należy odwołać się do aktów prawnych regulującyh istnienie tej instytucji). Możesz także postawić własną tezę, jeśli wymaga tego temat pracy, ale pamiętaj by zweryfikować jąw kolejnej części pracy. Wykaż, że rozumiesz dokładnie temat i cel jakim musisz osiągnąć!

WOS

Rozwinięcie

To najważniejsza część Twojej pracy. By zachować spójność podziel logicznie rozwinięcie na kilka części tak by nie pisać o wszystkim na raz. W rozwinięciu masz spełnić wskazany we wstępie cel! W tym miejscu masz zbudować solidną argumentację, opis lub analizę porównawczą. Zastosuj się do kilku zasad:

 • opisz wybraną problematykę, ale nie dokonuj oceny – na to przyjdzie czas w zakończeniu,
 • pokaż swój logiczny tok myślenia,
 • nie lej przysłowiowej wody – pisząc o Sejmie nie rozpisuj się o Senacie,
 • korzystaj ze źródeł – pokaż, że potrafisz je krytycznie analizować.

Zakończenie

W ostatniej części Twoim głównym zadaniem jest sformułowanie wniosków i udowodnienie osiągnięcia celu. Jeśli we wstępie postawiłeś tezę dokonaj jej weryfikacji – negatywnej lub pozytywnej. W tym miejscu możesz także pokusić się o sformułowanie własnej oceny. Pamiętaj jednak by opierała się ona na argumentach przytoczonych w rozwinięciu.

Co zrobić by uzyskać wysoką liczbę punktów z wypracowania?

By otrzymać maksymalną liczbę punktów musisz wykazać się:

 • umiejętnością omówienia wszystkich istotnych aspektów zagadnienia,
 • znajomością pojęć związanych z wybranym tematem
 • umiejętnością wykorzystania dostępnych źródeł,
 • umiejętnością postawienia tezy i jej weryfikacji.
WOS

Trening czyni mistrza!

Nie napiszesz na maturze dobrego wypracowania jeśli wcześniej nie przećwiczysz tego elementu. Możesz posiadać ogromną wiedzę, ale dobre wypracowanie maturalne musi wyróżniać się także innymi zdolnościami.

By ułatwić Wam przygotowanie do egzaminu umożliwiamy Wam napisanie wypracowania, które zostanie sprawdzone przez prowadzących Z WNPiD na maturę Online. W odpowiedzi otrzymacie informację zwrotną z uwagami, sugestiami i poradami.

Tematy wypracowań:

 1. Kryzys gospodarczy i nastroje społeczne a przemiany na hiszpańskiej scenie polityczne. Dokonaj analizy hiszpańskiej sceny politycznej, bazując na wynikach wyborów parlamentarnych w latach 2008-2016. Udziel także odpowiedzi jaki wpływ na te zmiany miały wydarzenia związane z następstwami recesji z 2008 r. Skorzystaj ze źródeł
 2. Opisz proces integracji współczesnej Unii Europejskiej. Skup się na wydarzeniach, które miały miejsce od czasu zakończenia II wojny światowej do podpisania traktatu w Maastricht. Zwróć uwagę na przyczyny integracji europejskiej i najważniejsze traktaty. Zwróć uwagę również na rozszerzenia organizacji o kolejne państwa. Skorzystaj ze źródeł
 3. Wykorzystując wiedzę o populizmie przeprowadź case study wybranej europejskiej partii uznawanej za populistyczną. Opisz jej historię, program oraz perspektywy.  Bibliografia
 4. Przedstaw i scharakteryzuj w jaki sposób współcześnie ogranicza się wolność jednostki na rzecz bezpieczeństwa ogółu, uwzględniając przy tym różne rodzaje bezpieczeństwa.
 5. Od Komitetu Obywatelskiego Solidarność do Akcji Wyborczej Solidarność. Opisz dekonstrukcję obozu postsolidarnościowego w latach 1991-2001. W swojej pracy wykorzystaj wyniki wyborów: parlamentarnych (1991, 1993, 1997, 2001) i prezydenckich (1995, 2000).

Swoje wypracowania możecie przesyłać na adres: maciej.skrzypek@amu.edu.pl (pliki tekstowe w formacie doc., docx.).

Maciej Skrzypek

Zapraszamy do lektury naszych bryków!

Dowiedz się więcej...